Ochrona Danych Osobowych

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z uczestnictwem w wydarzeniu organizowanym przez Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (na podstawie regulaminu)

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
  1. udziału w wydarzeniu organizowanym przez Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (IPN – KŚZpNP);
  2. publikacji wizerunku poprzez zamieszczenie relacji z wydarzenia na stronach internetowych i oficjalnych profilach w mediach społecznościowych oraz w publikacjach i materiałach multimedialnych IPN – KŚZpNP.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych jest  art. 6 ust. 1 lit. b (niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – regulamin wydarzenia) i lit. e (wykonywanie zadań w interesie publicznym – art. 53 pkt 5 ustawy o IPN – KŚZpNP) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO.
 3. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes IPN – KŚZpNP, z siedzibą
  w Warszawie, adres: ul. J. Kurtyki 1, 02-677 Warszawa. Administrator danych osobowych zapewnia odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych.
 4. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w IPN-KŚZpNP: inspektorochronydanych@ipn.gov.pl, adres do korespondencji: ul. J. Kurtyki 1, 02-676 Warszawa
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty upoważnione przez Administratora danych oraz podmioty, które mają prawo do wglądu na mocy odrębnych przepisów prawa.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu ustania celu przetwarzania bądź zakończenia publikacji na stronach internetowych IPN, a następnie w związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego, zgodnie z terminami określonymi w obowiązującym IPN–KŚZpNP rzeczowym wykazie akt na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 7. osiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.